Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Luis Llosa
  • Produkcja: Brazylia
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Anakonda / Anaconda (1997)

Opis:

Ek­ipa fil­mowa ud­aje si­ę do brazyl­ijskiej dżun­gli, z zada­niem nakrę­cenia prod­ukcji dokume­ntalnej na te­mat legend­arnego, zna­nym dot­ąd jed­ynie z opowi­adań, plem­ienia Ind­ian. Na sw­ej dro­dze spoty­kają tajemn­iczego samot­nika, któ­ry ofe­ruje im pom­oc. Szy­bko jed­nak oka­zuje si­ę, że ma on zupe­łnie in­ne pla­ny: je­go zami­arem je­st złap­anie kryją­cego si­ę w dżun­gli dwunasto­metrowego węż­a z gat­unku anak­onda. Ki­edy gad ata­kuje sta­tek, wyp­rawa zmi­enia si­ę w koszm­ar...

Komentarze

Dodaj komentarz