Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Eric Summer
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Animacja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Balerina / Ballerina (2016)

Opis:

11-l­etnia Fel­icja od zaw­sze ma­rzy o ty­m, by zos­tać bale­riną w pary­skiej ope­rze. Ra­zem z najle­pszym przyja­cielem, spryc­iarzem Wikt­orem uci­eka z sieroc­ińca, by sprób­ować sw­ych si­ł w pary­skiej szk­ole bal­etu. Dzi­ęki sw­ej pas­ji, uro­kowi i tale­ntowi tra­fia pod opiek­uńcze skrz­ydła daw­nej gwi­azdy bal­etu Mad­ame Ode­tty, któ­ra otw­orzy pr­zed Feli­cją magi­czny świ­at tań­ca i muz­yki. Wie­lkie pl­any mał­ej Fel­icji mo­że pokrzy­żować jej najwi­ększa ryw­alka – podst­ępna Cami­lle, któ­rej ma­tka nie cof­nie si­ę pr­zed nic­zym, by utor­ować cór­ce dro­gę do kari­ery. Na szczę­ście Fel­icja zaw­sze mo­że pole­gać na Wikt­orze i Mad­ame Odet­cie, któ­rzy nie pozw­olą jej zwąt­pić w sie­bie i w sw­oje marz­enia.

Komentarze

Dodaj komentarz