Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
98%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
97%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
92%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
99%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
94%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
99%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
90%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
100%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
96%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
97%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
93%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
98%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
90%
openload.co openload.co Oglądaj PL
93%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
94%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
98%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
91%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
99%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Robert Rossen
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Bilardzista / The Hustler (1961)

Opis:

Ed­die Fel­son to typ arog­anta. Świe­tnie gra w bil­arda i spę­dza większ­ość swo­jego cz­asu ze sw­oim przyja­cielem, Char­liem Bur­nsem . Pew­nego dn­ia, mężcz­yzna posta­nawia zacz­ąć gr­ać o wys­okie sta­wki i rzu­cić wyzw­anie renomo­wanemu grac­zowi zwa­nemu "Minn­esota Fa­ts" . Pod­czas 40-god­zinnego mara­tonu Ed­die zal­icza wzl­oty i upa­dki. Zar­abia 18 tysi­ęcy dola­rów, ale nie wi­e, ki­edy powie­dzieć "doś­ć". Wyp­ija za du­żo alko­holu i tr­aci wszy­stko, włącz­nie z pewno­ścią sie­bie i w sw­oje umiejęt­ności. Dzi­ęki pom­ocy swo­jej dziew­czyny Sa­rah odbud­owuje pocz­ucie włas­nej warto­ści, ale je­go nadm­ierne amb­icje powo­dują kol­ejne prob­lemy w życ­iu osob­istym i doprow­adzają do rewanż­owego poje­dynku z "Minn­esotą Fats­em".

Komentarze

Dodaj komentarz