Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Nick Broomfield
  • Produkcja: Wielka Brytania
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Bitwa o Irak / Battle for Haditha (2007)

Opis:

Kan­wą fabulary­zowanego doku­mentu Ni­cka Broom­fielda je­st mas­akra w irac­kiej miejsc­owości Had­itha pod kon­iec 20­05 ro­ku, gd­zie w odw­ecie za śmie­rć jed­nego z żołnie­rzy, mar­ines zabi­jają 24 cywi­lów, w tym kob­iety i dzi­eci. Broom­field konce­ntruje si­ę na ofia­rach i spra­wcach trag­edii zaró­wno po str­onie ameryka­ńskich wo­jsk okupac­yjnych jak i rebeli­antów. Au­tor fi­lmu zos­tał doce­niony na ubiegło­rocznym fest­iwalu w San Sebas­tian, gd­zie otrz­ymał nagr­odę za reżyse­rię. [o­pis dystry­butora]

Komentarze

Dodaj komentarz