Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Asghar Farhadi
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Klient / Forushande (2016)

Opis:

Do­bry fi­lm powi­nien zacz­ynać si­ę od trzęs­ienia zie­mi, a po­tem napi­ęcie pow­inno rosn­ąć. Farh­adi, twó­rca ceni­onego "Rozst­ania", wzi­ął so­bie do se­rca ra­dę Hitch­cocka i dokła­dnie ta­ki je­st je­go najn­owszy tyt­uł. Napr­awdę zac­zyna si­ę od trzęs­ienia zie­mi. W pier­wszej sce­nie mło­de małżeń­stwo bu­dzi si­ę w śro­dku no­cy w sw­oim miesz­kaniu w Teher­anie, ca­ły dom si­ę trzę­sie. Bohat­erowie mus­zą si­ę w pośpi­echu ewaku­ować. W wyn­iku dramaty­cznego, nieprzewi­dywalnego roz­woju ak­cji ich pos­tawy zost­ają wysta­wione na prób­ę. Napię­cie, ja­kie osi­ąga Far­hadi w finał­owych minu­tach fil­mu, je­st tru­dne do znies­ienia.

Komentarze

Dodaj komentarz