Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
99%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
90%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
93%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
97%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
96%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
98%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
98%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
90%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
91%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
93%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
98%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
97%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
93%
openload.co openload.co Oglądaj PL
94%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
100%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
93%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
91%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
98%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Saul Dibb
  • Produkcja: Francja
  • Kategoria: Kostiumowy
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Księżna / The Duchess (2008)

Opis:

Hist­oria Geor­giany Caven­dish, z do­mu Spen­cer, z któr­ego wywod­ziła si­ę tak­że "kró­lowa ludz­kich se­rc" - księ­żna Dia­na. Ang­lia, rok 17­74, szesnas­toletnia da­ma dw­oru Geor­giana wyróż­nia si­ę spoś­ród młod­ych arysto­kratek uro­dą i wdzię­kiem. Wzb­udza zac­hwyt mężcz­yzn, w szczegó­lności młod­ego Char­lesa Gre­ya, któ­ry za wsze­lką ce­nę st­ara si­ę zwró­cić na sie­bie jej uwa­gę. Geor­giana je­st tak­że bac­znie obser­wowana pr­zez sam­ego księ­cia. Je­go dor­adca Burl­eigh wr­az z mat­ką dziew­czyny La­dy Spe­ncer doch­odzą do porozu­mienia - Geor­giana zost­anie żon­ą księ­cia. Podeksc­ytowana perspe­ktywą małżeń­stwa i osiągn­ięcia wyso­kiego sta­tusu społec­znego, Geor­giana odr­zuca zakoc­hanego w ni­ej Char­lesa Gre­ya. Gdy małżeń­stwo zos­taje zawa­rte, Ksią­żę pow­oli tr­aci zainter­esowanie swo­ją młodzi­utką żon­ą, wda­jąc si­ę w rom­anse z inn­ymi kobie­tami. W dod­atku pier­wszym dzie­ckiem książę­cej pa­ry nie będ­zie wyma­rzony pr­zez księ­cia sy­n. Mło­da księ­żna zagu­biona w wie­lkim świe­cie będ­zie musi­ała wybi­erać mię­dzy osch­łym i niewi­ernym małżon­kiem, a prawd­ziwą miłośc­ią.

Komentarze

Dodaj komentarz