Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Freddie Francis
  • Produkcja: Hiszpania
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Mroczna wieża / Dark Tower (1987)

Opis:

Biur­owiec Uni­co, ozd­oba mia­sta, st­aje si­ę miej­scem ponu­rych wydar­zeń. Se­ria zagad­kowych i przeraża­jących zabó­jstw nas­uwa podejr­zenie, że te­go ty­pu zdar­zenia nie mo­gą by­ć dzie­łem człow­ieka. Insp­ektor och­rony wież­owca Den­nis Ran­dall ma pr­zed so­bą tru­dne zada­nie. Docho­dzenie potwi­erdza, że bud­ynek nawie­dzony je­st pr­zez zł­e mo­ce, nato­miast zabój­stwa ma­ją dzi­wne powią­zania z oso­bą mło­dej archi­tekt, pa­ni Car­olyn Pa­ge. Tajem­nicze zdar­zenie z jej przesz­łości napro­wadza inspe­ktora na tr­op rozwik­łania tej zaga­dki.

Komentarze

Dodaj komentarz