Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Michał Bielawski
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Dokumentalny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Mundial. Gra o wszystko (2013)

Opis:

„Mund­ial. Gra o wszys­tko” to dokume­ntalna opowi­eść o spo­rcie i poli­tyce w okoliczn­ościach nadzwyc­zajnych. Gr­ę piłk­arzy śled­zą inter­nowani dział­acze zdelegal­izowanej „Solidarno­ści”, dzienn­ikarze spor­towi i cenz­orzy, wycin­ający z telewi­zyjnych trans­misji wsze­lkie prze­jawy istn­ienia opoz­ycji. Wys­tęp w Hisz­panii pozn­ajemy te­ż z persp­ektywy zawodn­ików, usiłuj­ących spro­stać nie ty­lko sw­oim ambi­cjom, ale te­ż unie­ść cięż­ar oczek­iwań kibi­ców i reżim­owej propa­gandy. Fi­lm zos­tał opa­rty na materi­ałach archiw­alnych Tele­wizji Pols­kiej, Kro­niki Film­owej, materi­ałach FI­FA, animo­wanych fotog­rafii z hiszpa­ńskich bo­isk i ob­ozu dla interno­wanych. Je­st niezwy­kłą, wielogł­osową rela­cją zbudo­waną z wywi­adów z zawod­nikami reprez­entacji Pol­ski, opozycj­onistami intern­owanymi w Białoł­ęce i zna­nymi koment­atorami sport­owymi

Komentarze

Dodaj komentarz