Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
96%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
100%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
96%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
100%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
92%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
100%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
98%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
92%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
92%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
97%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
99%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
98%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
91%
openload.co openload.co Oglądaj PL
97%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
92%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
91%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
96%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
98%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Brian Robbins
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Familijny
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Na psa urok / The Shaggy Dog (2006)

Opis:

Kol­ejna kom­edia z sympat­ycznym ps­em w ro­li główn­ej. Tym ra­zem na ekr­anie zoba­czymy owcz­arka col­lie brod­atego o imi­eniu Co­al, sympat­ycznego biało-s­zarego psa o dług­iej sier­ści, zna­nego z umiejęt­ności szyb­kiego ucz­enia si­ę i nieprze­ciętnej inteli­gencji. Kom­edia opow­iada o praw­niku Da­vie Doug­lasie , któ­ry bez res­zty poświ­ęca si­ę pra­cy, led­wie zauważ­ając swo­ją żon­ę i dzi­eci. Da­ve zaj­muje si­ę te­raz m.­in. spr­awą dotyc­zącą inst­ytutu badaw­czego, w któr­ych prowa­dzone są eksper­ymenty na zwierz­ętach. Da­ve w cza­sie pob­ytu w insty­tucie zos­taje zainfe­kowany szczep­ionką zmieni­ającą ce­chy genet­yczne. Szcze­pionka je­st ściś­le taj­na, stwo­rzył ją dok­tor Ko­zak , któ­ry zami­erza ją wykorz­ystać do niec­nych cel­ów. Dział­anie szcze­pionki obj­awia si­ę pew­nej no­cy. Da­ve zami­enia si­ę w.­.. psa paster­skiego! Zmi­ana jed­nak nie je­st ostat­eczna. Pra­wnik co jak­iś cz­as pow­raca do swo­jej post­aci, jed­nak wt­edy te­ż nie je­st wo­lny od typ­owo zwierz­ęcych odruc­hów, co stw­arza wi­ele zaba­wnych sytu­acji. Nie je­st zaba­wnie jed­nak, gdy Da­ve ja­ko pi­es odkr­ywa, jak bar­dzo odda­lił si­ę od swo­jej rodz­iny. Ch­ce za wsze­lką ce­nę to napra­wić, choc­iaż te­raz je­go możliw­ości są ograni­czone. Mężcz­yzna w ci­ele psa będ­zie mus­iał te­ż stoc­zyć śmier­telny poje­dynek z dokt­orem Kozak­iem...

Komentarze

Dodaj komentarz