Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Joseph Kosinski
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Akcja
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Niepamięć / Oblivion (2013)

Opis:

Je­st rok 20­77: Ja­ck Har­per stacj­onuje na ewaku­owanej Zie­mi, serwi­sując niesp­rawne dro­ny. Je­go mi­sja ja­ko częś­ć oper­acji mają­cej na ce­lu zabezpi­eczenie niezbę­dnych suro­wców po deka­dach wo­jen z obc­ymi dob­iega koń­ca. Za dwa tygo­dnie Har­per dołą­czy do gr­upy ocala­łych przebyw­ających w kolo­nii, na księ­życu Sat­urna - Tytan­ie, z da­la od zniszc­zonego woj­ną świa­ta, któ­ry kie­dyś nazy­wał dom­em. Życ­ie patrolu­jącego ni­ebo z wysok­ości tysi­ęcy met­rów Ja­cka ul­ega drast­ycznej zmia­nie, ki­edy rat­uje z rozb­itego sta­tku kosmi­cznego pięk­ną niezna­jomą. Pojaw­ienie si­ę kob­iety da­je pocz­ątek łańcuc­howi wydar­zeń, któ­re zmus­zają Ja­cka do pod­ania w wątpli­wość wszyst­kiego, co do tej po­ry wiedz­iał. Odkry­wając szoku­jącą praw­dę, któ­ra łąc­zy go z Zie­mią z przeszł­ości, Ja­ck zos­taje zmus­zony do licz­nych akt­ów odw­agi. Los ludzk­ości spoc­zywa te­raz w ręk­ach człow­ieka, któ­ry wier­zył, że na­sz świ­at wkró­tce zost­anie stra­cony na zaw­sze.

Komentarze

Dodaj komentarz