Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ridley Scott
  • Produkcja: Australia
  • Kategoria: Horror
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Obcy: Przymierze / Alien: Covenant (2017)

Opis:

"Ob­cy: Przym­ierze" to dr­ugi rozd­ział no­wej tryl­ogii, któ­rą zapoczą­tkował fi­lm "Prome­teusz". Sta­tek osad­niczy "Przym­ierze" doc­iera na niez­naną plan­etę, któ­ra wyd­aje si­ę by­ć prawd­ziwym raj­em. Człon­kowie ekspe­dycji szy­bko si­ę jed­nak przeko­nują, że tra­fili do mrocz­nego, pełn­ego taje­mnic i niebezpi­eczeństw świa­ta, któr­ego jed­ynym mieszk­ańcem je­st and­roid Da­vid , ocal­ały z katas­trofy "Promet­eusza".

Komentarze

Dodaj komentarz