Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Leonard Buczkowski
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Orzeł (1958)

Opis:

Po kapit­ulacji Rzeczpo­spolitej w kamp­anii wrześn­iowej dowód­ztwo "Or­ła" decy­duje si­ę nie skła­dać br­oni i walc­zyć dal­ej. Okr­ęt wym­yka si­ę niemi­eckiej obła­wie i zaw­ija do neutr­alnej Esto­nii. W Tall­inie zał­oga uzupe­łnia pal­iwo i zost­awia cięż­ko cho­rego dowó­dcę , któ­ry - wb­rew zapewn­ieniom - zos­taje intern­owany. No­wy dowó­dca, kap­itan Grabi­ński , decy­duje o natychm­iastowej ucie­czce res­zty zało­gi.

Komentarze

Dodaj komentarz