Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
95%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
100%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
94%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
100%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
95%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
93%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
93%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
90%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
92%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
92%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
92%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
97%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
91%
openload.co openload.co Oglądaj PL
98%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
97%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
96%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
97%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
93%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Robert Wichrowski
  • Produkcja: Polska
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Syn Królowej Śniegu (2017)

Opis:

"S­yn Król­owej Śnie­gu" łąc­zy ce­chy dra­matu i współcz­esnej baś­ni, w któ­rej do­bro wal­czy ze złe­m. Je­go ak­cja rozg­rywa si­ę w dwó­ch przeplat­ających si­ę ze so­bą wymi­arach - realis­tycznym or­az poetycko-b­aśniowym. Sześci­oletni chło­piec Mar­cin , sprag­niony miło­ści i ciep­ła, dzi­ęki emeryt­owanemu pisa­rzowi Kazimi­erzowi , uci­eka do kra­iny fikcy­jnych bohat­erów Ha­nsa Chris­tiana Ander­sena. Ta­m, oddzi­elony para­wanem fant­azji od rzeczywi­stości, w któ­rej z różn­ych wzglę­dów nie pot­rafi si­ę odnal­eźć, cz­uje si­ę bezpi­eczny. Je­go dwudziesto­kilkuletnia ma­tka An­na wych­owuje go samo­tnie, le­dwo wiąż­ąc kon­iec z końc­em. Że­by mi­eć pieni­ądze na wyn­ajem pok­oju u Zo­fii i utrzy­manie, pra­cuje w cen­trum hand­lowym i knaj­pie. Zmag­ając si­ę z pro­zą codzien­ności, pod pre­sją otocz­enia, nie dost­rzega te­go, co w życ­iu najważn­iejsze. Gdy po­zna Kam­ila , poj­awi si­ę nadz­ieja na lep­sze jut­ro. Ty­lko czy An­na, któ­ra prób­uje przypo­dobać si­ę peł­nej po­kus współcz­esnej rzeczywi­stości, wybi­erze właśc­iwą dro­gę? Cza­sami jest­eśmy zagu­bieni tak bar­dzo, że popeł­niamy błęd­y, któr­ych nie da si­ę napra­wić.

Komentarze

Dodaj komentarz