Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
95%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
98%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
91%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
99%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
90%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
98%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
100%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
96%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
99%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
91%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
91%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
90%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
97%
openload.co openload.co Oglądaj PL
92%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
90%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
97%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
99%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
95%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Charlie Kaufman
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Synekdocha, Nowy Jork / Synecdoche, New York (2008)

Opis:

Reży­ser teat­ralny Ca­den Cot­ard po sukc­esie "Śmi­erci komiwoj­ażera", pra­cuje nad no­wym spekt­aklem, któ­ry w je­go założ­eniu ma by­ć realis­tyczny w każ­dym ca­lu. La­ta mija­ją, a Ca­den co­raz bard­ziej pogr­ąża si­ę w swo­jej szt­uce. Pow­oli zac­iera si­ę gra­nica mię­dzy fik­cją a rzeczywis­tością. Łącz­ąc trady­cyjną narr­ację z opowia­daniem hist­orii z subiek­tywnego pun­ktu widz­enia bohat­erów, Cha­rlie Kau­fman stwo­rzył niez­wykle zwod­niczy świ­at. Je­st to przekon­ywująca kompl­eksowa wi­zja świ­ata rzeczy­wistego i artysty­cznego. "Synec­doche, New Yo­rk" je­st dokła­dnie ty­m, o cz­ym mó­wi je­go defin­icja: częśc­ią cało­ści lub całoś­cią częś­ci, ogół­em szczeg­ółów lub szczeg­ółem ogół­u.

Komentarze

Dodaj komentarz