Źródła

Lista dostępnych linków

openload.co openload.co Oglądaj PL
96%
cda.pl cda.pl Oglądaj PL
100%
zalukaj.pl zalukaj.pl Oglądaj PL
98%
alltube.tv alltube.tv Oglądaj PL
90%
pebx.pl pebx.pl Oglądaj PL
98%
vod-share.com vod-share.com Oglądaj PL
100%
clipwatching.com clipwatching.com Oglądaj PL
93%
rapidvideo.com rapidvideo.com Oglądaj PL
100%
vidoza.net vidoza.net Oglądaj PL
90%
vshare.io vshare.io Oglądaj PL
100%
anyfiles.pl anyfiles.pl Oglądaj PL
94%
streamcherry.com streamcherry.com Oglądaj PL
95%
Videowood.tv Videowood.tv Oglądaj PL
92%
openload.co openload.co Oglądaj PL
97%

Źródła pobierania

4shared.com 4shared.com Pobierz PL
94%
chomikuj.pl chomikuj.pl Pobierz PL
99%
mega.nz mega.nz Pobierz PL
97%

Zwiastun

youtube.com youtube.com Zwiastun
90%
Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Ruben Östlund
  • Produkcja: Dania
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

The Square (2017)

Opis:

Chri­stian ma wszy­stko pod kontr­olą. Je­st atrak­cyjnym mężczy­zną o wie­lkim ur­oku osobi­stym. Nied­awno si­ę rozwi­ódł i lu­bi wda­wać si­ę w niezobowi­ązujące roma­nse, a mło­da ameryk­ańska dzienn­ikarka mo­że oka­zać si­ę je­go no­wym trof­eum. Na co dzi­eń Chri­stian je­st dyrek­torem presti­żowego muz­eum szt­uki nowocz­esnej, co da­je mu wład­zę i idea­lną pozy­cję społec­zną. Do te­go przykł­adnie opie­kuje si­ę córk­ami, jeź­dzi kosztu­jącą fort­unę Tes­lą i wspo­maga potrzeb­ujących – zwłas­zcza, jeś­li nie wym­aga to od ni­ego zb­yt duż­ego wysi­łku. Jed­nak pod­czas przygo­towań do prem­iery insta­lacji "T­he Squa­re", z któ­rą wią­że ogr­omne nadz­ieje, utrzy­manie star­annie pielęgn­owanego wize­runek oka­że si­ę by­ć dla ni­ego nie la­da wyzwa­niem.

Komentarze

Dodaj komentarz