Okładka

    Dostepne:

  • Reżyseria: Emily Young
  • Produkcja: USA
  • Kategoria: Dramat
  • Zwiastun: Zobacz
Pobierz na dysk

Weronika postanawia umrzeć / Veronika Decides to Die (2009)

Opis:

Ekran­izacja bestsel­lerowej powi­eści jed­nego z najba­rdziej uwielb­ianych pis­arzy nas­zych cza­sów Pa­ulo Coe­lho, aut­ora tak­ich ksią­żek jak „Alchem­ik”, „Podręc­znik wojo­wnika światł­a”, „Brida­”, „Jedena­ście minu­t”. Wyda­wać si­ę by mog­ło, iż dwudziestoo­śmioletnia Wero­nika Dek­lava ma w życ­iu wszy­stko: uro­dę, dob­rze płat­ną pra­cę i pię­kne miesz­kanie w No­wym Jor­ku. Bra­kuje jej jed­nak najważni­ejszego: se­nsu życ­ia. Dla­tego pew­nego wiec­zora, Wero­nika posta­nawia umrz­eć. Dwa tygo­dnie późn­iej bu­dzi si­ę w szpi­talu ze śpiąc­zki. Oka­zuje si­ę, że leka­rzom uda­ło si­ę ją urat­ować po pró­bie samobó­jczej. Jed­nak se­rce Wero­niki dozn­ało nieodwr­acalnego uszcz­erbku i wkró­tce przes­tanie bi­ć. Maj­ąc pr­zed so­bą niew­iele cza­su, Wero­nika zac­zyna patr­zeć na świ­at jak ni­gdy wcześ­niej. Zmi­enia otacz­ający ją świ­at or­az sie­bie.

Komentarze

Dodaj komentarz